ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Vooraf

Alle overeenkomsten tussen onze onderneming en de klant, hierna Koper genoemd, worden uitsluitend door de navolgende algemene voorwaarden bepaald. Afwijkende bedingen zijn slechts geldig voor zover wij er ons schriftelijke en rechtsgeldig mee akkoord hebben verklaard. Deze algemene voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden van de Koper tenzij hiervan door ons schriftelijk wordt afgeweken. Deze algemene voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.

Artikel 1: Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat wij de bestelling van de Koper schriftelijk hebben bevestigd. Rekening houdend met de heersende wettelijke bepalingen hebben wij het recht prijswijzigingen door te voeren na datum van de offerte. In het bijzonder geldt dit voor wijzigingen die optreden tussen de offertedatum en de fakturatiedatum met betrekking tot de pariteitskoers van de Amerikaanse dollar of de prijzen van energie of grondstoffen als goud en zilver. De wijziging zal in voorkomend geval doorberekend worden.

Artikel 2: Leveringvoorwaarden

De opgegeven verkoopprijs is de prijs af ons magazijn. Alle eventuele bijkomende kosten voor verpakking, transport, verzekering, enz., zijn ten laste van Koper. De goederen reizen altijd voor rekening en op risico van de Koper. De leveringsdatum is altijd indicatief en verbindt ons op generlei manier. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot vergoeding, boete, vernietiging van de verbintenis of van de aankoop. Koper verbindt er zich toe de goederen bij levering te controleren op zichtbare gebreken. Eventuele klachten inzake zichtbare gebreken dienen per aangetekend schrijven aan ons gemeld te worden binnen de acht dagen na levering. Wij verbinden er ons toe, in voorkomend geval, de gebrekkige goederen te vervangen zonder enige schadevergoeding. Eventuele klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen ons per aangetekende brief gemeld te worden binnen de vijftien dagen na vaststelling van het verborgen gebrek, maar ten laatste twee maanden na levering. Wij verbinden ons ertoe, in voorkomend geval, de gebrekkige goederen te vervangen zonder enige schadevergoeding. De terugzending van gebrekkige goederen kan slechts gebeuren na ons schriftelijk akkoord en mits uitdrukkelijke vermelding van de betrokken afleveringsdocumenten en facturen. In alle gevallen hanteren wij uitsluitend de garantievoorwaarden van de fabrikant van de geleverde goederen.

Artikel 3: Betalingvoorwaarden

Alle facturen voor leveringen binnen het grondgebied van België zijn netto contant en zonder aftrek betaalbaar bij levering van de goederen. Voor leveringen buiten het grondgebied van België dienen de goederen vooruitbetaald te worden, tenzij door ons anders werd bepaald. De betalingen kunnen uitsluitend gebeuren op onze exploitatiezetel of aan de financiële organismen vermeld op de factuur. Alle andere betalingen zijn niet rechtsgeldig en zullen door ons niet erkend worden. De goederen blijven onze eigendom tot na de betaling van het volledig factuurbedrag. Elke factuur die op de vervaldag onbetaald is, geeft van rechtswege aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het volledig factuurbedrag, met een minimum van Euro 75,00 per factuur, en een intrest van 1% per maand over het verschuldigde bedrag. Wij houden in voorkomend geval al onze rechten die voortvloeien uit de wanprestatie van Koper. In het bijzonder zullen wij de overeenkomst van rechtswege en zonder aanmaning als nietig kunnen beschouwen. Bovendien zullen wij eventueel door Koper betaalde voorschotten mogen bewaren om de mogelijke verliezen ten gevolge van de verbreking van de overeenkomst te dekken. Elke factuur die op de vervaldag onbetaald is , geeft van rechtswege aanleiding tot het verschuldigd zijn van alle overige facturen aan Koper, zelfs indien deze nog niet vervallen zouden zijn.

Artikel 4: Bevoegdheid

Alle overeenkomsten tussen ons en de Koper zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil met betrekking tot de overeenkomsten tussen ons en Koper zijn enkel de Rechtbanken van Brussel (België) bevoegd. Wij houden ons evenwel het recht voor Koper voor een andere Rechtbank te dagvaarden.